Tuesday, September 23, 2014

Các bước trong WinBUGS

WinBUGS là một chương trình phân tích Bayes. Tôi đã viết một tài liệu hướng dẫn cách dùng WinBUGS, và đây có thể xem là một tóm lược tài liệu đó.Bước 1: Viết mô hình
MODEL {

# prior information
  p1 ~ dbeta(0.5, 0.5)
  p2 ~ dbeta(0.5, 0.5)

# data or likelihood
  x1 ~ dbin(p1, n1)
  x2 ~ dbin(p2, n2)

# effect size
  diff = p1-p2
  rr = p1/p2
  or = (p1/(1-p1)) / (p2/(1-p2))
  logOR = log(or)
  ppos = step(OR - 1)
}

DATA list(x1=3, n1=18, x2=2, n2=23)

Bước 2: Kiểm tra ngữ pháp
Model à Specification à Specification Tool:
Highlight MODEL, nhấn check model

Bước 3: Nhập dữ liệu 
Highlight list. Specification Tool à Load data

Bước 4: Compile   
Specification Tool à Compile

Bước 3: Initial value    
Specification Tool à gen inits 

Bước 6:  Mô tả thông số (parameter)

Inference à sample à Sample minitor tool

node trong Sample Monotor Tool và gõ tên parameter

Bước 7: Mô phỏng (generating simulated values)

Model à  Update à Update Tool (from 5000, refresh 100)

Bước 8: Xem xét kết quả thông tin hậu định (posterior information)

Sample Monotor Tool à beg
Chọn thông số (trường hợp này là p) từ field node

Bước 9: Chẩn đoán (diagnosis)
Sample Monitor Tool  và nhấn chuột vào nút history. 


No comments:

Post a Comment