Tuesday, September 23, 2014

Các hàm R phổ biến 7: Phân tích tổng hợp (meta-analysis)

Dưới đây là một số hàm trong package metafor có thể dùng cho phân tích tổng hợp. Biến phân tích là biến nhị phân và biến liên tục.Phân tích 
Hàm R
Phân tích biến nhị phân, 2 nhóm: chuẩn bị dữ liệu

Study = 1:13
N1 = số bệnh nhân nhóm 1
D1 = số biến cố nhóm 1
N0 = số bệnh nhân nhóm 2
D0 = số biến cố nhóm 2
S1 = N1-D1 # số không biến cố nhóm 1
S0 = N0-D0 # số không biến cố nhóm 2
bb = data.frame(Study,N1,D1,S1,N0,D0,S0)

Phân tích biến nhị phân, 2 nhóm: tính effect size 

library(metafor)
es = escalc(measure = "RR", ai=D1, bi=S1, ci=D0, di=S0, data=bb, append=T)

Phân tích biến nhị phân, 2 nhóm: random effects model  

re = rma(yi, vi, data = es);
summary(re);
plot(re) ;
forest(re, atransf=exp)

Phân tích biến liên tục, 2 nhóm: chuẩn bị dữ liệu (n=số đối tượng, m=trung bình, sd=độ lệch chuẩn) 

n1 = c(155,31,75,18,8,57,34,110,60)
m1 = c(55,27,64,66,14,19,52,21,30)
sd1 = c(47,7,17,20,8,7,45,16,27)
n2 = c(156,32,71,18,13,52,33,183,52)
m2 = c(75,29,119,137,18,18,41,31,23)
sd2 = c(64,4,29,48,11,4,34,27,20)
los = data.frame(n1,m1,sd1,n2,m2,sd2)

Phân tích biến liên tục, 2 nhóm: tính effect size  

library(metafor)
es = escalc(measure="MD", n1i=n1, m1i=m1, sd1i=sd1, n2i=n2, m2i=m2, sd2i=sd2, data=los, append=T)

Phân tích biến liên tục, 2 nhóm: random effects model   

re = rma(yi, vi, data=es, method="FE")
plot(re)
forest(re)
No comments:

Post a Comment