Tuesday, September 23, 2014

Cách viết mô hình trong lme4

Trong R có package lme4 được thiết kế dùng cho các phân tích dạng mixed effects model. Tuy nhiên, cách viết phải tuân thủ theo mô hình "thủ công". Nói cách khác, người dùng phải viết xuống mô hình, phân biệt tham số nào là fixed effect và tham số nào là random effects. Sau đó, triển khai bằng mã R.  


Mô hình unconditional growth

Mô hình cho từng cá nhân:

yi = ai + biT + ei

Trong đó:

ai = A + u

bi = B + v

và:

yi = (A + BT) +(u + vT + ei)

Cách viết trong lme4 (chú ý các tham số ảnh hưởng random được để trong ngoặc, và | id là nested effect):

library(lme4)

fit1 = lmer(y ~ 1 + time + (1 + time | id), data=glucose, REML=0)

summary(fit1)

Mô hình conditional growth

ai = A0 + A1 x treatment + u  

bi = B0 + B1 x treatment + v

yi = (A0 + A1xtreatment + B0T + B1xtreatmentxT) + (u + vT + ei)

Cách viết trong lme4:

fit2 = lmer(y ~ 1 + treatment + time + time:treatment + (1+time|id), data=glucose, REML=0)
No comments:

Post a Comment