Monday, September 22, 2014

Giới thiệu blog "Phân tích dữ liệu"

Xin giới thiệu một blog tôi mới lập ra song song với và bổ sung cho trang web statistics.vn. Trang blog này (rphantich.blogspot.com) sẽ lưu trữ những phương pháp mà mã R dùng cho phân tích dữ liệu khoa học, mà tôi mô tả trong cuốn "Phân tích dữ liệu với R" (xuất bản năm 2014). Ngoài ra, tôi sẽ cố gắng dùng trang blog để cập nhật hoá cuốn sách Q&A tôi đang viết về phân tích dữ liệu.


Các bạn có thể ghé qua trang blog, bình luận cho cho ý kiến. Tôi hi vọng trang blog sẽ hoàn chỉnh hơn trong tương lai.  

Ngoài trang blog này tôi, cũng muốn giới thiệu trang youtbe.com bao gồm những bài giảng về phân tích dữ liệu bằng R. Địa chỉ là:

No comments:

Post a Comment