Monday, September 22, 2014

Hàm file.choose()

Với máy tính ngày nay, đặc biệt là máy chạy hệ điều hành Windows, tìm dữ liệu trong máy tính để đọc có khi là vấn đề nan giải, vì đường dẫn quá dài và phức tạp. Rất khó gõ lại toàn bộ đường dẫn, hay có gõ thì cũng tốn khá nhiều thì giờ. Trong R, có hàm file.choose() rất tiện để chúng ta chọn file cho phân tích.


Cách sử dụng file.choose là như sau:

Bước 1: cho vào một đối tượng, như ví dụ dưới đây là đối tượng t:

t = file.choose()

Khi xong lệnh trên, bạn sẽ có một window để chọn file thích hợp.

Bước 2: sau khi đã chọn file thích hợp thì bạn có thể sử dụng hàm read.csv hay read.table để đọc. Ví dụ:

dat = read.csv(t, header=T, na.strings=".")
No comments:

Post a Comment