Saturday, September 12, 2015

Biểu đồ tương quan và text: Công bố quốc tế và bằng sáng chế

Bảng số liệu dưới đây trình bày số bài báo khoa học công bố trong thời gian 2010-2014 (papers) và số bằng sáng chế tính từ 1976 đến 2015 (số liệu USPTO do Ts Lê Văn Út cung cấp) của vài nước Á châu là dưới đây.