Saturday, September 12, 2015

Biểu đồ tương quan và text: Công bố quốc tế và bằng sáng chế

Bảng số liệu dưới đây trình bày số bài báo khoa học công bố trong thời gian 2010-2014 (papers) và số bằng sáng chế tính từ 1976 đến 2015 (số liệu USPTO do Ts Lê Văn Út cung cấp) của vài nước Á châu là dưới đây.

 

Papers

Patents

Vietnam

9313

13

Thailand

31231

362

Malaysia

42464

718

Singapore

54336

10460

Taiwan

134125

125307

Korea

237730

156959

 

Tôi muốn vẽ một biểu đồ tìm hiểu mối tương quan giữa số bài báo và bằng sáng chế. Dùng mã R như sau:

Country = c("Vietnam", "Thailand", "Malaysia", "Singapore", "Taiwan", "Korea")

Pubs = c(9313, 31231, 42464, 54336, 134125, 237730)

Patents = c(13, 362, 718, 10460, 125307, 156959)

plot(log(Patents) ~ log(Pubs), pch=16, col="blue", lwd=3)

text(log(Pubs), log(Patents), labels=Country, cex=0.6)

và kết quả là:
No comments:

Post a Comment