Thursday, October 1, 2015

Thể hiện tần số bằng barplot

Giả dụ rằng chúng ta có một dữ liệu như sau:

School = c("A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "B", "B", "B", "B", "B", "B", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "F", "F", "F", "F", "G", "G", "G", "G", "G", "G", "G", "H", "H", "H", "H")


Mỗi mẫu tự thể hiện tên 1 trường học. Vấn đề đặt ra là chúng ta muốn đếm số học sinh cho mỗi trường và thể hiện bằng biểu đồ thanh. Trong R chúng ta có thể làm 2 bước như sau.

Bước 1: Đếm số trường và cho vào đối tượng Freq:
Freq =  table(School)

Bước 2: Dùng hàm barplot:
barplot(Freq)Nhưng nhìn hơi … chán. Chúng ta thêm màu:

colors = c("red", "yellow", "green", "violet", "orange", "blue", "pink", "cyan")
barplot(Freq, col=colors)


Sắp xếp theo thứ tự giá trị:
barplot(sort(Freq), col=colors)

 

Xoay trục: 
barplot(sort(Freq), col=colors, horiz=T, las=1)


Các bạn thử lệnh sau đây xem sao:
barplot(sort(-Freq), col=colors, horiz=T, las=1)


No comments:

Post a Comment