Wednesday, February 24, 2016

Vẽ biểu đồ barplot đơn giản

Thỉnh thoảng, chúng ta cần vẽ nhanh những biểu đồ đơn giản từ số liệu sẵn có. R có thể làm việc này rất tốt. Dưới đây là ví dụ tiêu biểu:

Wednesday, February 17, 2016

Cài đặt package trong R khi có thông điệp "Package xxx not availabe in yyy"

Thỉnh thoảng khi cài đặt một package trong R, chúng ta gặp một message rất khó chịu là package đó không có cho R phiên bản yyy. Ví dụ như khi tôi cài đặt package sas7dbat trên máy MacBook thì gặp "nó" như sau:

Warning message:
package ‘http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/sas7dbat/     sas7bdat_0.5.tar.gz’ is not available (for R version 3.1.3)

Một bạn đọc chỉ có một mẹo rất hữu hiệu để hoá giải vấn đề này. Các bạn làm như sau: