Wednesday, February 24, 2016

Vẽ biểu đồ barplot đơn giản

Thỉnh thoảng, chúng ta cần vẽ nhanh những biểu đồ đơn giản từ số liệu sẵn có. R có thể làm việc này rất tốt. Dưới đây là ví dụ tiêu biểu:


# Nhập dữ liệu
colors = c("red", "yellow", "green", "violet")
group = c("<50", "51-59", "60-69", "70+")
Freq = c(6.7, 13.7, 49.8, 29.7)

# Vẽ biểu đồ
barplot(Freq, col = colors,  names.arg = group)

# Vẽ hoàn chỉnh hơn
barplot(Freq, col = colors,  names.arg = group, ylim=c(0, 50), ylab="Phần trăm", xlab="Độ tuổi")


1 comment:

  1. Thầy cho em hỏi chút xíu, em đã mua sách "PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI R" của thầy từ lâu, nhưng em không có các file data trong sách để thực hành, vậy em có thể down các file này ở đâu? em cảm ơn thầy rất nhiều

    ReplyDelete