Friday, June 16, 2017

Biểu đồ tương quan với kích thước và text

Phải nói là nhờ vào số liệu impact factor (IF) của 2016, nhất là trong chuyên ngành xương, tôi mới thấy cái dở của IF và cái hay của EF.