Friday, June 16, 2017

Biểu đồ tương quan với kích thước và text

Phải nói là nhờ vào số liệu impact factor (IF) của 2016, nhất là trong chuyên ngành xương, tôi mới thấy cái dở của IF và cái hay của EF.Bất cứ ai làm trong chuyên ngành xương đều biết Journal of Bone and Mineral Research (JBMR) là số 1. Kế đến là Bone hay Osteoporosis International. Sau đó là các tập san "hạng 3." Ấy vậy mà một tập san của Tàu là Bone Research, mới ra đời năm 2013 và nay đã có IF cao nhất (9.326) trong chuyên ngành. Thật là khó tin!

Tôi tò mò tìm hiểu thêm xu hướng citation của Bone Research (BR) thì thấy vài xu hướng thú vị. Tính từ 2013 đến nay, BR mới công bố được có 112 bài. Tổng số citation (total.cites) là 1028. Tính trung bình thì mỗi bài được trích dẫn 9.2 lần (tức gần với IF). Nhưng median = 5. Lí do là vì có đến 20 bài chưa bao giờ được trích dẫn, và bài có trích dẫn nhiều nhất là 74 lần (được xem là "highly cited"). Ai trích dẫn BR? Ngạc nhiên thay, 67% bài được trích dẫn là từ các tác giả Tàu!

Ai công bố trên BR? Đa số là từ Mĩ (80 bài trong tổng số 112 bài), nhưng do hợp tác với Tàu là chính. Phần còn lại chỉ có 4 nước khác là Úc (6 bài), Anh, Ba Tây và Canada. Nhìn kĩ danh sách tác giả Mĩ công bố trên BR thì thấy đa số là họ Tàu! Hay thật. Như vậy, có thể nói rằng BR là một tập san do các nhà khoa học Tàu ở Tàu dựng lên, nhưng được sự yểm trợ của các nhà khoa học Tàu ở Mĩ và vài nước phương Tây.

Nhưng dù BR có IF cao nhất, không một ai serious trong chuyên ngành xương công bố ở đây. Đến đây thì tôi thấy chỉ số EF (eigenfactor) có vai trò. BR có EF thấp nhất, gần bằng 0 (0.0015). Nhưng JBMR có EF là 0.042, cao nhất trong các tập san về xương. Nếu tính theo EF thì sau JBMR là Bone (0.033), Osteoporosis International (0.025), BMC Musculo Skelet (0.019), còn mấy tập san khác thì EF rất thấp. Tôi nghĩ EF trong trường hợp này quả thật phản ảnh đúng ấn tượng của chuyên gia trong chuyên ngành.
Qua xem xét 3 bài "highly cited" của BR (74 citations, 67, và 66) tôi mới thấy xu hướng trích dẫn chủ yếu là tác giả Tàu. Phe ta trích dẫn phe mình! Điều này nói lên rằng những cái gọi là "highly cited" không xứng đáng để đánh giá khoa học. Hèn gì Viện Garvan rất dửng dưng với những bài highly cited của nhóm tôi và của em postdoc.

Nên chăng các cơ quan quản lí khoa học bên nhà, và tôi nói đặc biệt cho ĐH Tôn Đức Thắng, nên dùng EF trong việc thẩm định ảnh hưởng của nghiên cứu.

R codes: 
mytheme <- function(base_size = 12, base_family = "sans"){
  theme_minimal(base_size = base_size, base_family = base_family) +
  theme(
    axis.text = element_text(size = 12),
    axis.title = element_text(size = 14),
    panel.grid.major = element_line(color = "grey"),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.background = element_rect(fill = "aliceblue"),
    strip.background = element_rect(fill = "darkgrey", color = "grey", size = 1),
    strip.text = element_text(face = "bold", size = 12, color = "white"),
    legend.position = "right",
    legend.justification = "top",
    panel.border = element_rect(color = "grey", fill = NA, size = 0.5)
  )
}

Journal = c("Bone Res", "JBMR", "Bone", "Curr Osteo Rep", "JBMM", "Arch Osteo", "BMC Muscul Dis", "Osteo Int")

Total.cites = c(592, 25813, 20884, 1214, 2473, 626, 7100, 14779)

Impact.factor = c(9.326, 6.284, 4.14, 3.721, 2.423, 1.96, 1.739, 3.591)

Eigen.factor = c(0.0015, 0.0418, 0.0331, 0.004, 0.0041, 0.0025, 0.0195, 0.0253)

dat = data.frame(Journal, Total.cites, Impact.factor, Eigen.factor)

library(ggplot2); library(ggrepel); library(gridExtra)

p = ggplot(dat, aes(x=Total.cites, y=Impact.factor, colour=Journal, label=Journal, size=Total.cites)) + scale_x_continuous(limits=c(0, 30000))
p = p + geom_point()
p1 = p + geom_label_repel(aes(label=Journal), size=3) + mytheme() + theme(legend.position="none")

p = ggplot(dat, aes(x=Total.cites, y=Eigen.factor, colour=Journal, label=Journal, size=Total.cites)) + scale_x_continuous(limits=c(0, 30000))
p = p + geom_point()
p2 = p + geom_label_repel(aes(label=Journal), size=3) + mytheme() + theme(legend.position="none")


grid.arrange(p1, p2, ncol=2)
No comments:

Post a Comment